Cử tri xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên đề nghị tỉnh hàng năm để lại cho xã Ngọc Thanh từ 10-20% tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án để xã chủ động đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho người dân.

20/12/2017

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020 thì khoản thu tiền sử dụng đất của các dự án đã được điều tiết cho ngân sách cấp xã là 10% và được bố trí toàn bộ số thu tiền sử dụng đất của các dự án được điều tiết trong dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp xã để chủ động đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho người dân.

Đối với khoản tiền thuê đất: Căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện nay không có quy định để lại cho ngân sách xã tiền thuê đất và dành riêng để bố trí cho nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng hạ tầng.

Do vậy, không có cơ sở để quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền thuê đất của các dự án cho xã Ngọc Thanh đầu tư xây dựng hạ tầng.