Cử tri xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét cho xã được trích lại tỷ lệ phần trăm từ phần thuế thu được của các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xem xét cho xã được trích lại tỷ lệ phần trăm từ phần thuế thu được của các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường, do hiện nay các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhiều gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện nay không có quy định trích lại tỷ lệ phần trăm từ phần thuế thu được của các doanh nghiệp để dành riêng cho giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường. Nguồn thu từ thuế được cân đối chung để thực hiện các nhiệm vụ chi đã được phân cấp.

Do vậy, không có cơ sở để quy định tỷ lệ phần trăm trích lại từ phần thuế thu được của các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường cho xã Hợp Thịnh.