Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế cho đảng viên 50, 55, 60 tuổi Đảng vẫn hưởng mức hỗ trợ khi đã được hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội.

20/12/2017

Trả lời:

Ngày 18/7/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 137/2014/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên, theo đó khoản 1, Điều 1 Phạm vi, đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ đã quy định như sau: “Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc không có lương, lương hưu và không được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp thường xuyên hàng tháng theo quy định của Nhà nước”.

Như vậy, chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên nhằm mục đích hỗ trợ cho các Đảng viên cao tuổi, còn khó khăn, không có thu nhập thường xuyên hàng tháng để ổn định cuộc sống. Mặt khác, do điều kiện ngân sách và chưa có chủ trương và hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương nên việc điều chỉnh để đảng viên 50, 55, 60 tuổi Đảng đã có lương hưu và trợ cấp xã hội vẫn được hưởng mức hỗ trợ chưa có sơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: