Cử tri thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đề nghị có chính sách cho trưởng thôn khi về nghỉ chế độ một lần...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đề nghị có chính sách cho trưởng thôn khi về nghỉ chế độ một lần; Cử tri xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương và xã Tam Phúc, Phú Thịnh, Thượng Trưng huyện Vĩnh Tường đề nghị xem xét tăng mức kinh phí hỗ trợ cho Tổ liên gia tự quản.

Trả lời:

Trước mắt chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND, mức hỗ trợ cho Tổ liên gia tự quản và tổ dân vận, tổ hòa giải vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức hỗ trợ cho các tổ chức hoạt động ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố đang được các cơ quan của Tỉnh nghiên cứu, thực hiện theo Đề án số 01-ĐA/TU  ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021” đề phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các tin đã đưa ngày: