Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Điều 10, Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Điều 10, Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Quy định “Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố....có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao”. Tại Điều 11, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định: “Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố....có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao”.

Trả lời:

Về nội dung kiến nghị này, Sở Nội vụ đã trả lời UBND huyện Yên Lạc tại Văn bản số 164/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/02/2017 về tiêu chuẩn trình độ văn hóa đối với người ứng cử bầu Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Các tin đã đưa ngày: