Cử tri xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh kiến nghị với Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 quy định về chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội...

20/12/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh kiến nghị với Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 quy định về chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội để những người không có chế độ lương hưu được tín nhiệm giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội cũng được hưởng chế độ thù lao nhằm đảm bảo công bằng.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội và Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xác định hội có tính chất đặc thù và chính sách đối với các hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Liên Sở Nội vụ, Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 01/HDLS:NV-TC ngày 8/02/2012, trong đó quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện.

Do Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính Phủ quy định chỉ áp dụng chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội, nên thực tế hiện nay còn một cán bộ hội giữ chức danh lãnh đạo hội chuyên trách nhưng không phải là người đã nghỉ hưu cũng không được hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg của Chính phủ. Để đảm bảo chế độ, chính sách cho các cán bộ thuộc diện nêu trên, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ có văn bản đề xuất với Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ sửa đổi Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg tại Báo cáo số 90/BC-SNV ngày 8/7/2015.