Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...

31/12/2019

File đính kèm