Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ...

31/12/2019

File đính kèm