Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường

14/01/2021