Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 05 thửa đất tại khu đồng Gốc Gạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương

22/12/2020