Thông báo số 189/TB-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện Yên Lạc về công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại đồng Nho địa, thôn Bình Lâm và Nhà trẻ cũ, thôn Nho Lẻ, xã Tam Hồng

26/08/2020

File đính kèm