UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

08/09/2020

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai, thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định EVFTA, ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2212/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch thực hiện hiệp định này trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra 5 nhiệm vụ cụ thể giao cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA, đó là: tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường các nước EU; xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đặc biệt, để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng với thị trường, một trong các nhiệm vụ cụ thể mà tỉnh đề ra, đó là xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch, thân thiện hơn đối với mọi thành phần kinh tế, để thu hút mối quan tâm của các nhà đầu tư đến từ EU đầu tư vào tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất; tập trung cơ cấu lại ngành công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Để triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai nghiêm túc và theo đúng lộ trình các nội dung thuộc phạm vi phân công trong kế hoạch của tỉnh về thực hiện EVFTA, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện. Sở Công Thương chủ trì, làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Bích Hằng

 

 

Các tin đã đưa ngày: