Năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức đối thoại giữa Chính quyền với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

07/04/2020

Để kịp thời nắm bắt, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các các doanh nghiệp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các thủ tục hành chính..., qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, để nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngày 01/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về đối thoại giữa Chính quyền với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Theo Kế hoạch, trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức 04 hội nghị đối thoại giữa Chính quyền với các Doanh nghiệp, dự kiến mỗi hội nghị mời từ 60-80 doanh nghiệp tham gia, cụ thể như sau:

Đối thoại, hỗ trợ, giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19: Đã triển khai thực hiện ngày 20/3/2020.

Đối thoại, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng, thuế, hải quan, lao động, BHXH, thanh tra, kiểm tra,….. Thời gian tổ chức ½ ngày, dự kiến từ ngày 25/6 đến ngày 01/7/2020.

Đối thoại, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, quy hoạch, giao thông công cộng, điện, nước,…Thời gian tổ chức ½ ngày, dự kiến từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2020.

Đối thoại, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chinh, dịch vụ công,… Thời gian tổ chức ½ ngày, dự kiến từ ngày 02/12 đến ngày 05/12/2020.

Ngoài 04 hội nghị đối thoại do UBND tỉnh tổ chức nêu trên, căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố  có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đối thoại với doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 51/KH-UBND và Kế hoạch số 58/KH-UBND để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chủ đồng rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất, phân công và theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trả lời, giải đáp bằng văn bản, tổng hợp kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh nắm bắt việc xử lý, giải quyết để chủ động điều hành các cuộc đối thoại; Hiệp hội Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các hội, hiệp hội doanh nghiệp thành viên khảo sát, rà soát các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi tổ chức hội nghị ít nhất 10 ngày và chủ trì chuẩn bị các nội dung theo từng chương trình hội nghị; Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ động rà soát các đề xuất, kiến nghị và kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi tổ chức hội nghị ít nhất 10 ngày để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương  có trách nhiệm dự họp, trả lời, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại và tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chủ trương, biện pháp xử lý, giải quyết./.

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: