Báo cáo số 134 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

08/07/2019

File đính kèm