Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh về sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020)

29/05/2018

File đính kèm