Báo cáo số 79/BC-UBND, ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

29/05/2018

File đính kèm