Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh về tổng kết 3 năm thực hiện Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015

29/05/2018

File đính kèm