Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

06/06/2019

1. Giới thiệu chung

Trụ sở chính: Khu hành chính thuộc khối UBND tỉnh Vĩnh Phúc,
số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3860 858; Fax: 0211 3860 858.

- Vị trí chức năng: Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, có chức năng chủ đầu tư quản lý một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ do UBND tỉnh giao. Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong quá trình vận động, điều phối các nguồn vốn hỗ trợ chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cung cấp các dịch hỗ trợ, tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn: Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện dự án; Chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án; Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng; Giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của dự án; Thực hiện công tác theo đõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án; Nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án theo quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho một số dự án phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh; Được phép cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng và triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Ban:

- Phụ trách Ban: Nguyễn Đức Tài

+ Điện thoại: 0211.3860858

+ Email: taind@vinhphuc.gov.vn

+ Phụ trách: Phụ trách ban lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của VPMO.

- Phó Giám đốc thường trực: Hồ Quang Phúc

+ Điện thoại: 0211.3860858

+ Email: phuchq@vinhphuc.gov.vn

+ Phụ trách: Công tác hành chính, quản trị; công tác đấu thầu dự án WB, ADB, OFID; hoạt động hành chính và quản lý tài sản, trang thiết bị thuộc trụ sở 1 – VPMO; làm việc với cơ quan trung ương; các sở ban ngành trong quá trình vận động, điều phối các nguồn vốn hỗ trợ chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; chỉ đạo công tác đảng; công đoàn cơ quan.

- Phó Giám đốc: Đàm Hữu Huân

+ Điện thoại: 0211.3860858

+ Email: huandh@vinhphuc.gov.vn

+ Phụ trách: Công tác GPMB; hoạt động hành chính và quản lý tài sản, trang thiết bị thuộc trụ sở 2 – VPMO; công tác kỹ thuật công trình và chất lượng dự án; chỉ đạo đoàn thanh niên.

b. Các phòng ban chuyên môn:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phụ trách phòng: Khổng Thị Mai Hương

+ Điện thoại: 0211.3860858

- Phòng Tài chính – Kế toán

+ Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Trang

+ Phó phòng: Nguyễn Thanh Hà

+ Điện thoại: 0211.3860.868

- Phòng Môi trường Xã hội

+ Trưởng phòng: Đồng Minh Hùng

+ Điện thoại: 0211.3728.208

- Phòng Đấu thầu và Quản lý hợp đồng

+ Trưởng phòng: Nguyễn Đức Trung

+ Điện thoại: 0211.3860.858

- Ban quản lý Dự án nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (WB)

+ Phó Trưởng Ban: Phùng Thị Thu Hà

+ Điện thoại: 0211.3727.728

- Ban quản lý Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (ADB)

+ Trưởng ban: Trần Hải

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Bá Lộc

+ Điện thoại: 0211.3721.285

- Ban quản lý Dự án Cầu Đầm Vạc (OFID)

+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Thức

+ Điện thoại: 0211.3717.887

Nguồn: Quyết định số 10/QĐ-VPMO ngày 23/01/2018
của Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: