Xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông

17/11/2020

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông (TNGT) gồm 05 chương 33 điều; áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT.

Theo đó, các chỉ tiêu thống kê, tổng hợp TNGT cấp quốc gia; chỉ tiêu thống kê, tổng hợp TNGT theo nghiệp vụ Công an nhân dân được chia thành các nhóm cụ thể, quy định từ Điều 6 đến Điều 28 của dự thảo Thông tư nhằm bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê; không trùng lặp, chồng chéo giữa các thông tin thống kê...

Tại Điều 4 của dự thảo, mức độ hậu quả thiệt hại về người, tài sản trong vụ TNGT được phân thành 06 loại gồm:

Loại 1, vụ tai nạn giao thông có từ 3 người chết trở lên.

Loại 2, vụ tai nạn giao thông có 2 người chết.

Loại 3, vụ tai nạn giao thông có 1 người chết.

Loại 4, vụ tai nạn giao thông không có người chết, có người mất tích.

Loại 5, vụ tai nạn giao thông không có người chết, không có người mất tích, có người bị thương.

Loại 6, vụ tai nạn giao thông chỉ có thiệt hại về tài sản.

Nội dung quan trọng liên quan đến Cơ sở dữ liệu về TNGT được quy định tại Điều 30, trong đó quy định Cơ sở dữ liệu về TNGT là hệ thống thông tin, tài liệu về TNGT được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác. Các dữ liệu, thông tin về TNGT phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất, được lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT có trách nhiệm nhập ngay thông tin ban đầu của vụ TNGT vào Hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra vụ TNGT theo tuyến được phân công tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đồng thời, tiếp tục thu thập và nhập thông tin vụ TNGT vào Hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT theo tiến độ điều tra, giải quyết vụ TNGT, bảo đảm chính xác, kịp thời các thông tin về TNGT. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT, cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành việc nhập đầy đủ thông tin vụ tai nạn vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu TNGT. Khai thác và sử dụng dữ liệu trong Hệ thống cơ sở dữ liệu TNGT theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác các kết quả khai thác dữ liệu của mình. Ngoài ra, trách nhiệm của Công an cấp huyện; Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh; Cục Cảnh sát giao thông cũng được quy định rõ. 

Độc giả xem toàn văn và góp ý dự thảo của Thông tư tại đây./.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: