Kế hoạch số 104 UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45 ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác....

24/06/2019

File đính kèm