Thông báo số 34/TB-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giao thông nông thôn năm 2018; nhiệm vụ năm 2019

12/02/2019

File đính kèm