Chức năng, nhiệm vụ Ban An toàn giao thông

11/10/2011

 

1. Vị trí và chức năng:

- Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Ban An toàn giao thông tỉnh được sử dụng con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vự bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Báo cáo khẩn cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn làm chết tại chỗ từ 03 người trở lên; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Quy định chế độ và phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

Các tin đã đưa ngày: