Công văn số 3239/UBND-NN3 ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

04/05/2020