Quy chế quản lý, sử dụng nhà văn hóa - khu thể thao nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

04:05 13/06/2023

UBND tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 

Theo đó, nhà văn hóa thôn là nơi để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn; đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.

Về cơ cấu tổ chức của nhà văn hóa có Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn do Trưởng thôn, tổ dân phố tổ chức bầu chọn; được Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định phê duyệt thành lập. Thành viên là Trưởng hoặc phó thôn, tổ dân phố và đại diện Ban công tác mặt trận, Đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố... Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn chịu trách nhiệm về hoạt động trước UBND cấp xã và trước pháp luật. Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà văn hóa thôn phải được trang bị tối thiểu phục vụ hoạt động, gồm: Bàn, ghế, phông màn, cờ (cờ Đảng, cờ Tổ quốc), khẩu hiệu, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, micro, tăng âm, loa đài, ti vi, thiết bị điện thắp sáng, nước sinh hoạt để phục vụ cho hoạt động của Nhà văn hóa thôn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà văn hóa thôn phải được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Nội quy quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị Nhà văn hóa thôn do Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn ban hành.

Kinh phí hoạt động của nhà văn hóa thôn từ những nguồn: ngân sách nhà nước hỗ trợ; Nhân dân tự nguyện đóng góp và các khoản thu khác (nếu có).

Nội dung sử dụng kinh phí được sử dụng vào chi phục vụ công tác hoạt động của Nhà văn hóa thôn; chi cho việc đầu tư, quản lý, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ tại Nhà văn hóa thôn; các chi phí khác phải đảm bảo theo đúng chế độ tài chính hiện hành trên nguyên tắc: có kế hoạch kinh phí được duyệt theo từng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2023.

Xem chi tiết Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND tại đây
Đức Hiếu

Hán Thị Bích Hằng