Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 22/12/2021 về triển khai thực hiện hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025

00:00 24/12/2021

Hán Thị Bích Hằng