Kế hoạch số 980/KH-BCĐ ngày 12/5/2020 của BCĐ PC tội phạm, tệ nạn XH và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh sơ kết 01 năm triển khai thực hiện CT số 09/CT-UBND ngày 11/6/2019 của CT UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phog trào toàn dân bảo vệ ANTQ

14:00 18/05/2020

Đặng Văn Ngọc