Sở Thông tin và Truyền thông: Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

00:00 03/03/2022

Ngày 02/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 339/TB-STTTT về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 07/KH-STTT ngày 27/01/2022 về tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý cho vị trí việc làm tuyển dụng “Thiết kế phát triển phần mềm” tại mục 2 Phụ lục Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

Yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật máy tính, Tin học, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học ứng dụng, Toán tin, Điện tử tin học, Quản lý Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Điện tử - Viễn thông, Sư phạm Tin học.

2. Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều chỉnh các bước tiến hành tại Mục VII Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 và Mục 6 Thông báo số 157/TB-STTTT ngày 27/01/2022. Cụ thể như sau:

"1. Tiếp tục nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 07/02/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/3/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. (Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Giám sát kỳ thi: Chậm nhất ngày 05/4/2022.

3. Thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1: Từ ngày 06/4/2022.

4. Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông và gửi trực tiếp thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 1 theo địa chỉ đã đăng ký: Từ ngày 07/4/2022.

5. Tổ chức thi Vòng 1: Từ ngày 16/4/2022 đến ngày 17/4/2022 (Thứ bảy, chủ nhật).

6. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả Vòng 1 tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở: Chậm nhất ngày 21/4/2022.

7. Nhận đơn phúc khảo Vòng 1: Từ ngày 21/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/5/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. 

8. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1: Chậm nhất ngày 10/5/2022.

9. Triệu tập thí sinh dự thi và thông báo nội dung ôn thi Vòng 2: Đăng thông báo trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông và gửi trực tiếp thông báo triệu tập cho thí sinh: Từ ngày 10/5/2022.

10. Tổ chức thi Vòng 2: Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 22/5/2022 (Thứ bảy, chủ nhật).

11. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi Vòng 2: Chậm nhất ngày 26/5/2022.

12. Nhận đơn phúc khảo Vòng 2 (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức thực hành): Từ ngày 26/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/6/2022 tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

13. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2: Chậm nhất ngày 14/6/2022.

14. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; thu hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 26/6/2022.

15. Trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển: Từ ngày 22/6/2022.

16. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển: Từ ngày 28/6/2022".

Thông báo này là văn bản bổ sung cấu thành của Kế hoạch số 07/KH-STTTT ngày 27/01/2022 và Thông báo số 157/TB-STTTT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2022.

Xem chi tiết: Thông báo số 339/TB-STTTT; Kế hoạch số 07/KH-STTTTThông báo số 157/TB-STTTT

 

Hán Thị Bích Hằng