Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo ”

09:15 24/09/2014

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp  luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, Ban chỉ đạo Đề án 1- 1133 của tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo” với những nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng dự thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

Nội dung thi: Các đối tượng tham gia dự thi sẽ trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi biên soạn (được đăng kèm cùng thể lệ này).

Hình thức thi: Thi viết (viết tay hoặc đánh máy - khuyến khích các bài viết tay).

Thời gian nộp bài dự thi: bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 25/11/2014. Cấp tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp. Cấp huyện nộp bài về Phòng Tư pháp.

Thời gian tổ chức chấm bài thi: Từ 26/11/2014 đến 15/12/2014, Ban chỉ đạo cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm những bài dự thi của địa phương; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp).

Từ 16/12/2014 đến 30/12/2014, Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm thi các bài dự thi của các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện. Căn cứ vào kết quả chấm bài thi, Ban tổ chức tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh. Mọi thông tin chi tiết về kế hoạch, thể lệ, câu hỏi của cuộc thi xin xem chi tiết tại đây./.

Khánh Vân