UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền cho một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung ủy quyền: ủy quyền cho UBND huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, việc quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Điều kiện để thực hiện nội dung ủy quyền: về nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách hàng năm cấp cho UBND các huyện, thành phố; về nhân lực thực hiện nhiệm vụ ủy quyền sử dụng từ nguồn biên chế công chức-viên chức của UBND các huyện, thành phố.

Thời gian ủy quyền: từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi có quyết định mới thay thế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2023; thay thế Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND tại đây

Đặng Ngọc