UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc hai lĩnh vực: thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi công bố, các thủ tục hành chính trên sẽ được chuẩn hóa, tạo dịch vụ phần mềm để tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết công việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là danh mục 59 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: