Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam, từ 6h00 ngày 06/9  đến 6h00 ngày 21/9/2021 thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại 3 vùng để tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7726 /UBND-VXI tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, lĩnh vực ngành theo dõi, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Chủ động và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ trực cơ quan, đơn vị, trung tâm chỉ huy để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh phát sinh và theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các trường hợp người đến/về tỉnh Vĩnh Phúc từ thành phố Hà Nội triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định tại điểm b, mục 1, văn bản số 7096/UBND-VX1 ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Đối với đối tượng F1 và người người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng có dịch (đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 05 lần vào các ngày thứ 1, 03, 07, 14 và ngày thứ 20; Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 7.

Đối với những người đến/về Vĩnh Phúc từ những vùng có dịch bệnh COVID-19 thuộc các tỉnh, thành phố khác, yêu cầu trước khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SASR-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 03 lần, vào các ngày thứ 01, 07, 14.

Các biện pháp thực hiện cách ly y tế nêu trên áp dụng kể từ 06 giờ 00 phút, ngày 06/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bích Hằng (tổng hợp)