Sign In
Document
Alternate Text

Là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2020, chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Để khắc phục những tồn tại và quyết tâm cải thiện, nâng cao chỉ số này, ngành Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt vào cuộc, đưa chỉ số Tiếp cận đất đai đứng trong top 5 các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước năm 2021, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành.

Cải cách thủ tục hành chính được Sở Tài nguyên và Môi trường 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh

Năm 2020, chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm 1,13 điểm và giảm 12 bậc so với năm 2019, có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh với 6/11 chỉ tiêu chưa được cải thiện. Với quyết tâm cải thiện, nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai, ngay từ đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành chức năng phối hợp thực hiện.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 19 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021; ký cam kết với UBND tỉnh thực hiện 11 tiêu chí nhằm cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai. Trong đó, giao các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần có liên quan, gắn trách nhiệm của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành trong nhiệm vụ công tác năm 2021.

Sở tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chỉ số cạnh tranh trong lĩnh vực quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, gộp thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết một số thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Công khai việc cho thuê đất, đấu giá đất và các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các loại hình dự án, vùng dự án theo quy định. Đặc biệt, năm 2021, lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường đã tham dự đầy đủ các cuộc gặp gỡ doanh nhân hằng tuần, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; trả lời và giải quyết nhanh chóng kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách một cách thỏa đáng, bảo đảm đúng quy định, tạo niềm tin từ các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, chỉ số Tiếp cận đất đai có kết quả tăng vượt bậc, từ 5.8/10 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố năm 2020 vươn lên 7.56 điểm, xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, năm 2021, các tiêu chí thành phần đều tăng so với năm trước, một số tiêu chí tăng mạnh như: Tỷ lệ giải phóng mặt bằng chậm năm 2020 là 34%, kết quả năm 2021 chỉ còn 10%; tiêu chí số 8: Nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng, năm 2020 khảo sát ý kiến doanh nghiệp tiêu chí này chỉ có 12%, đến năm 2021 tiêu chí đã tăng lên 37%… Một số tiêu chí xếp thứ hạng cao so với cả nước như: Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất (đứng thứ nhất); doanh nghiệp không gặp cản trở về tiếp cận/mở rộng mặt bằng kinh doanh đứng thứ 9; cung cấp thông tin về đất đai, không thuận lợi nhanh chóng (đứng thứ 8)…

Với quan điểm tiếp cận đất đai, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần giải quyết hiệu quả nhiệm vụ công tác của ngành. Đồng thời, tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực quản lý và kịp thời cập nhật những thủ tục mới, thủ tục bãi bỏ, sửa đổi bổ sung theo văn bản mới ban hành. Ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa IGate để kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai nhằm bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai không bị kéo dài. Cùng với đó, tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý đối với cán bộ gây nhũng nhiễu, cố tình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai chậm hạn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chính sách tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án… Phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025, chỉ số Tiếp cận đất đai đứng trong tốp từ 10-15 các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hồng Yến