Sign In
Document
Alternate Text

Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm tối thiểu 0,1% theo tiêu chí mới, từ đầu năm đến nay, huyện Tam Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo như: Giải quyết việc làm mới cho người lao động, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động…

6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 1.400 lao động ở các lĩnh vực: Công nghiệp- xây dựng, nông nghiệp- nông thôn, thương mại- dịch vụ và xuất khẩu lao động.

6 tháng qua, huyện đã cấp trên 2.100 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 23 và Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 830 triệu đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện đối với trên 400 hộ nghèo. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; chính sách về giáo dục, chính sách về thông tin, chính sách về nhà ở…đối với hộ nghèo.

Phương Thảo