Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

TỈNH VĨNH PHÚC

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của công dân, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát.