Sign In
Document
Alternate Text

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn đến Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết theo thẩm quyền và trả lời công dân.