Sign In
Document
Alternate Text

Chi tiết câu hỏi:

Ông Đỗ Đình Tiến cùng một số công dân xã Tân Phong: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận QSDĐ) đối với diện tích đất UBND xã Tân Phong giao trái thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân và không phải nộp tiền sử dụng đất, với lý do: Các hộ đã nộp tiền sử dụng đất cho UBND xã Tân Phong.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tập trung, rà soát giải quyết dứt điểm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7398/UBND-NN5 ngày 29/9/2020, báo cáo tiến độ giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/12/2020.