Sign In
Document
Alternate Text

1. Chức năng:

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

2. Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Đảng bộ tỉnh.

- Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính ở tỉnh (Tòa án, Kiểm sát, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Công an, Quân sự, Hải quan), Hội Luật gia…

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b. Hướng dẫn, kiểm tra

- Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

c. Thẩm định

Chủ trì phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

d. Tham gia về công tác cán bộ trong các cơ quan Nội chính của tỉnh

- Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý trong các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán và kiểm soát viên cấp tỉnh.

e. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.