TrichYeu
  
  
  
CoQuanBanHanh
ToanVan
  
  
  
DSTGXuLy
  
DataStr
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.561.580</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 17/01/2022 17:16:36</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.567.464</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 17/01/2022 22:03:59</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.567.464</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 18/01/2022 09:21:16</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.567.464</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 18/01/2022 09:47:21</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.573.045</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 18/01/2022 16:43:31</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.573.045</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 19/01/2022 09:41:44</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 1/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.592.357</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 791 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 20/01/2022 14:21:50</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 2/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.731.567</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 789 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 10/02/2022 13:41:00</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 2/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >8.752.580</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 789 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 14/02/2022 00:58:36</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 4/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >9.154.314</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 789 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 07/04/2022 10:36:05</span ></p>
  
0
0
<p style = 'line-height: normal; margin: 10px 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; padding: 10px 0 2px 0; font-size: 14px'>Đến Tháng 4/2022, Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao đổi</p><p style = 'text-align: center; padding-bottom: 15px; margin: 0; font-weight: bold;color:#C00000; font-size:40px;' >9.154.314</p><p style = 'text-align: center; padding: 0 0 5px 0; color: #1F497D; font-weight: bold; font-size: 13px; margin: 0;' >văn bản qua mạng giữa 789 đơn vị</ p ><p style = 'text-align: center;' ><span style = 'font-size: 11px; font-style: italic; font-weight: bold; color: #1F497D' > Cập nhật lúc 07/04/2022 10:36:19</span ></p>