MoTa
ImageNews
Url
  
  
  
Lịch công tác của lãnh đạo tỉnh
" />" />" />
/ct/module/LichCongTac/Pages/lichcongtac.aspx
Approved
1
  
Danh sách thủ tục hành chính
" />" />" />" />
Approved
2
  
Văn bản quy phạm pháp luật tỉnh
Approved
3
  
Văn bản pháp  quy phạm pháp luật Quốc Gia
Approved
4
  
Niên giám thống kê
/ngthongke/2003/bia_ng.htm
Approved
5
  
Kết quả giải quyết KNTC
/ct/cms/congdan/khieunaitc/Lists/NghienCuuTraoDoi/view_detail.aspx
Approved
12
  
THÔNG TIN QUY HOẠCH
/ct/cms/Convert/quyhoach/KinhTeXaHoiTinh/Lists/quyhoachkhucum/View_Detail.aspx
Approved
7
  
THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
/ct/cms/congdan/thongtindtt/Lists/moidautu2021/View_Detail.aspx
Approved
8
  
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI
/ct/cms/Convert/ttktxh/Lists/2021/view_Detail.aspx
Approved
6
  
ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG
/ct/cms/thongbao/Lists/dauthau/View_Detail.aspx
Approved
9
  
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
/ct/cms/congdan/chuongtrinhdtkh/Lists/GioiThieuChung/view_detail.aspx
Approved
10
  
KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT
/ct/cms/Convert/luadansukt/Lists/khenthuong/View_Detail.aspx
Approved
11