Phụ nữ Vĩnh Phúc với công tác bình đẳng giới (20/11/2017)

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới...

Tổng Bí thư, Thủ tướng dự, chỉ đạo phiên họp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (21/11/2017)

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã bàn, thống nhất nội dung triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;...
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo