Tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lưc, hiệu quả

20/03/2017

Sáng 20/3, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc. 

Những năm qua, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, cùng với chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch, kết luận để triển khai thực hiện, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản như: Kế hoạch, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, đã triển khai và thực hiệt tốt việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện và phường; thí điểm thực hiện chủ trương bố trí đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cùng cấp, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp. 

Theo quyết định của T.Ư và tình hình thực tiễn, BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng đề án sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện lực, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 1 chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 20 phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành; 34 đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế và đăng ký quyền sử dụng đất. Tính đến hết tháng 12/2016, Vĩnh Phúc đã cắt giảm 49 chỉ tiêu biên chế công chức; tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng độ tuổi và thôi việc 891 người. 

Bên cạnh kết quả đạt được, BTV Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi còn chậm; có nơi cấp ủy chưa thực sự chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm nên chậm đổi mới, chưa phát huy hết vị trí, vai trò theo quy định. Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan chưa phù hợp với vị trí việc làm nên hiệu quả công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn còn nhiều… 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, tinh gọn bộ máy tổ chức, biên chế theo hướng hiệu lực, hiệu quả; chú trọng việc đổi mới cách ra nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo. 

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: