Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

11/01/2017

Sáng 11/01, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các huyện, thành, thị ủy.

Năm 2016, công tác dân vận đã có những chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động đôn đốc việc triển khai, sơ kết tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các ngành, địa phương để tuyên truyền, vận động, nắm sát tình hình nhân dân để tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác tập hợp và vận động quần chúng từng bước được đổi mới, đa dạng phù hợp với từng đối tượng; chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được quan tâm chỉ đạo tổng kết và nhân rộng ở nhiều địa phương, đơn vị. 

Năm 2017, cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng về cơ sở; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy  dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh đã đề ra trong năm 2017. 

Khẳng định trong kết quả phát triển chung của tỉnh năm 2016 có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống dân vận các cấp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các ngành liên quan làm tốt công tác nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh cần chú trọng đổi mới công tác dân vận; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục  về thu hút đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính. Làm tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào thi đua  “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Bích Phượng