Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

10/01/2017

Sáng 10/01/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. 

Năm 2016, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ  thị của Trung ương, của tỉnh theo hướng đổi mới chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; cổ vũ nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Năm 2017, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.


Đồng chí Trần Văn Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh ghi nhận những kết quả ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành tập trung tuyên truyền và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường chỉ đạo, định hướng kịp thời công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, xuất bản; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội, để từ đó tham mưu giải quyết những phát sinh bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục, hiệu quả, tạo sự ổn định chính trị, tư tưởng, trật tự an toàn xã hội. 

Đức Hiếu