Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9

09/01/2017

Ngày 9/1, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 9, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2016; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

Trình bày báo cáo tổng kết công năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định: Năm qua, Vĩnh Phúc hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao, với 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút và xúc tiến đầu tư được đổi mới, đi vào thực chất. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. 

Nhất trí cao với nội dung báo cáo của Tỉnh ủy, các đại biểu cho rằng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, Tỉnh ủy cần đánh giá rõ hơn cả nguyên nhân chủ quan, khách quan của những thành công cũng như các tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngành chăn nuôi, ngành du lịch phát triển; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, ngành dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án ngay từ đầu năm. Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các tiêu chí về thu hút đầu tư. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới và chương trình chống ngập úng. Đồng thời sớm ban hành hướng dẫn triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.  

Tiếp đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2017; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2016; tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên. 

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bá Huy, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy được BCH Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu vào BTV Tỉnh ủy. 

BCH Đảng bộ tỉnh cũng tiến tiến hành kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.  

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016. Đồng thời yêu cầu, năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, xã hội hóa trong khám chữa bệnh; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; phát huy quyền, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.  

Về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh sớm chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế trong lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu về công tác cán bộ, đặc biệt là các khâu trong công tác cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.

Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2017 sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo, tố giác và kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tai nạn, tệ nạn xã hội; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

Hội nghị cũng tiến hành chia tay các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành nghỉ hưu, chuyển công tác.  

Thanh Nga