Phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

20/04/2017

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên và Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên quyết định đầu tổng mức đầu tư đến 10 tỷ đồng; Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn các huyện quyết định đầu tư tổng mức dự án đến 5 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên được ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng cấp IV có tổng mức đầu tư đến 10 tỷ đồng do UBND thành phố, thị xã và các UBND xã, phường trên địa bàn quyết định đầu tư; UBND các huyện còn lại được ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cấp IV có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư.

Riêng công trình điện năng, công trình theo tuyến đi qua 2 huyện trở lên UBND cấp huyện không được ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/4/2017.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: