Huyện Vĩnh Tường sắp cán đích

08/11/2016

Đến nay, toàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có 11 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) là: Thượng Trưng, Tam Phúc, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tân Cương, Bình Dương, Cao Đại, Bồ Sao, Tuân Chính, Vĩnh Ninh và Lý Nhân.

Phấn đấu đến hết năm 2016 có thêm 8 xã đạt chuẩn xã NTM. Năm 2017 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2018 có 26/26 xã của huyện đạt chuẩn NTM.

14-05-24_img_0013
Chăn nuôi phát triển ở Vĩnh Tường

Diện mạo có bước thay đổi đáng kể, cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến xã được nâng lên rõ rệt cả về trình độ và thực tiễn, tạo lòng tin trong nhân dân, cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt.

Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân nhìn chung ngày càng được cải thiện, đặc biệt thu nhập bình quân đầu người của các xã năm sau cao hơn năm trước. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Trong những năm qua, phát triển kinh tế của huyện đã đạt được kết quả khả quan. Giá trị SX (giá so sánh năm 1994) tăng từ 396.450 triệu đồng năm 2000 lên 2.298.958 triệu đồng năm 2010, nhịp độ tăng trưởng bình quân về giá trị SX đạt 19,2% năm thời kỳ 2001 – 2010.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giảm tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản từ 66,9% năm 2000 xuống 31,2% năm 2010. Công nghiệp – xây dựng tăng từ 14,1% năm 2000 lên 33,1% năm 2010, dịch vụ tăng từ 19% năm 2000 lên 35,7% năm 2010. Như vậy, cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. Việc xây dựng dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” là cần thiết và cấp bách nhằm khai thác, sử dụng tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển một nền kinh tế- xã hội có hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: