Thông báo địa chỉ giao dịch của Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài

16/03/2017

Ban quản lý dự án (QLDA) sử dụng vốn vay nước ngoài được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc với Ban vận động, điều phối và quản lý của tỉnh về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ (Ban quản lý ODA trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh).

Ban chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 19/2/2017 và tiếp tục kế thừa các quyền, nghĩa vụ của Ban QLDA Cải thiện môi trường đầu tư và Ban quản lý ODA. Vì vậy Ban thông báo tới các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan, các Nhà thầu của các dự án do Ban quản lý ODA (trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư) quản lý, các nhà thầu của các dự án do Ban QLDA Cải thiện môi trường đầu tư quản lý biết để tiếp tục giao dịch và liên hệ công tác.

- Tên cơ quan: Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài  tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: 38-40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số điện thoại/fax: 0211.3860.858.

Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài trân trọng thông báo tới quý cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác.   

Nguồn: Thông báo số 06/BQLNN-HCTH ngày 10/3/2017
của Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài)

Các tin đã đưa ngày: