Trả lời đề nghị của ông Vũ Văn Định cùng một số công dân ở thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc: Năm 1998, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 thu hồi 3600m2 đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sang đất ở. 20/09/2014

Ông Vũ Văn Định cùng một số công dân ở thôn Vĩnh Đoài, thị trấn Yên Lạc: Năm 1998, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437 thu hồi 3600m2 đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sang đất ở, Nhà nước mới bồi thường giá trị sử dụng đất từ năm 1998 đến năm 2013. Đề nghị Nhà nước trả lại diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi chuyển mục đích sang đất ở đã giao cho cán bộ công nhân viên chức huyện Yên Lạc; trường hợp không trả lại đất thì phải bồi thường theo chính sách hiện hành.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: