Trả lời bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Phú Thịnh, xã Tứ Yên: Khiếu nại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND huyện Sông Lô về việc thu hồi GCNQSDĐ ...

20/12/2016

 

 

Chi tiết phản ánh: Bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Phú Thịnh, xã Tứ Yên: Khiếu nại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND huyện Sông Lô về việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Minh; không đồng ý Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Sông Lô về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh.

Trả lời: Giao UBND huyện Sông Lô thực hiện ý kiến chỉ đạo cùa UBND tỉnh tại Văn bàn số 6778/UBND-TD7 ngày 28/9/2016; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 20/01/2017.

 


Các tin đã đưa ngày: