Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

15/12/2017

 

STT

Tên văn bản

 Ngày bắt đầu -
Ngày kết thúc
 

Tải về 

1

Dự thảo Quyết định tổ chức lại Trại Nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

29/11/2017 đến 28/12/2017

2

Dự thảo Quyết định ban hành quy định chế độ khuyến khích xã hội hóa đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

20/11/2017
đến19/12/2017


3
Dự thảo Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 15/12/2017 đến ngày 13/01/2018

 

Các tin đã đưa ngày: