Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

24/04/2017

 

 TT 

 

Tên văn bản

 

 

Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc

 

 

 

Tải về

 

1

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24/4/2017 đến 24/5/2017

2

Dự thảo Quyết định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24/4/2017 đến 24/5/2017

3

Dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện hỗ trợ phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp vào tỉnh Vĩnh Phúc thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh giai đoạn 2017-2020 

24/4/2017 đến 24/5/2017

4

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  

24/4/2017 đến 24/5/2017

5

Dự thảo Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

20/4/2017 đến 20/5/2017

6 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc 20/4/2017 đến 20/5/2017

7

Dự thảo Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  12/4/2017 đến 12/5/2017

8

Dự  thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

11/4/2017 đến 10/5/2017

 

 

9

Dự thảo Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

10/4/2017 đến 10/5/2017

 

 

 

 

10

Dự thảo Quy định về hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

07/4/2017 đến 07/5/2017

 

 

 

 

11

Dự thảo Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/4/2017 đến 07/5/2017

 

 

 

12

Dự thảo Quy định hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào các khu công nghiệp đô thị, thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 07/4/2017 đến 07/5/2017

 

13

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 28/3/2017 đến 28/4/2017

 

 

 

14

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

28/3/2017 đến 28/4/2017

 

15

Dự thảo Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

28/3/2017 đến 28/4/2017

 

 

 

16

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục khảo sát, giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

27/3/2017 đến 27/4/2017

 

Các tin đã đưa ngày: