Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

24/02/2017

 TT 

Tên văn bản

 

Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc

 

 

Tải về

 

 

01

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các KCN được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

24/02/2017 đến 24/3/2017

 

02

Dự thảo Quyết định về đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

28/02/2017 đến 28/3/2017

 

03

Dự thảo quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

09/3/2017 đến

08/4/2017

Các tin đã đưa ngày: