Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

23/05/2018

STT

Tên văn bản

Ngày bắt đầu -
Ngày kết thúc
 

Tải về 

1 Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ cho Giám định viên tư Pháp và Người làm công tác giám định tư Pháp trong lĩnh vực Pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 21/5/2018
đến 20/6/2018
1 Dự thảo Quyết định về Quy định tiêu chuẩn trường mầm non, trường phổ thông chất lượng cao 18/5/2018 đến 16/6/2018

2

Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021

14/5/2018đến 13/6/2018

3

Dự thảo Quyết định về việc quy định chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

11/5/2018 đến 10/6/2018

4

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/5/2018 đến 10/6/2018

5

Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/5/2018 đến 06/6/2018

 

Các tin đã đưa ngày: