Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

14/08/2017

 STT 

 

Tên văn bản

 

Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc 

 Tải về

1

Dự thảo Quyết định về việc Quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc

18/8/2017 đến 17/9/2017

2

Dự thảo Quyết định Tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại vàTrung tâm Xúc tiến viện trợ Phi chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

18/8/2017 đến 17/9/2017

3 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 14/8/2017 đến 13/9/2017

4 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giải thể phòng Thanh tra, pháp chế các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 14/8/2017 đến 13/9/2017
5 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 10/8/2017 đến 09/9/2017

6 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc 09/8/2017 đến 08/9/2017

7 Dự thảo Quyết định về việc bổ sung giá đất ở vào Bảng giá đất 5 năm 2015 -2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 01/8/2017 đến 30/8/2017

8

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1/8/2017 đến 30/8/2017

9

Dự thảo Quyết định hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác

27/7/2017 đến 26/8/2017

10  Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25/7/2017 đến 24/8/2017  

11

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24/7/2017 đến 23/8/2017

 

Các tin đã đưa ngày: